Nøkkelordarkiv: digitale tester

Klasseledelse i teknologirike omgivelser — Editors Cut

I 2013 bidro jeg med en tekst som ble pub­li­sert i vei­le­de­ren “Klasseledelse i tek­no­logi­rike omgi­vel­ser” fra IKT-senteret. Teksten måtte gjø­res ganske kort for å få plass i vei­le­de­ren, og i til­legg var vi noe uhel­dig med den siste kor­rek­tur­le­sin­gen. Resultatet ble en artik­kel som kan virke noe usam­men­hen­gende, og der­for pub­li­se­rer jeg nå mitt […]

Tipsserie om digitale tester — en oversikt

Svend Andreas Horgen har laget en fan­tas­tisk fin tips­se­rie om digi­tale tes­ter, men det har mang­let en god indeks over artik­lene. Derfor har jeg tatt på meg job­ben å lage en oversikt.

Gode flervalgsoppgaver — et eksempel

Jeg gjør mye bruk av digi­tale tes­ter i under­vis­ninga mi, men å lage gode fler­valgs­opp­ga­ver som tes­ter for­stå­else er ikke enkelt. Det er også ganske tid­kre­vende å lage gode fler­valgs­opp­ga­ver, men til gjen­gjeld er det ikke noe rette­ar­beid i etter­tid. Jeg har altså flytta arbeids­inn­sat­sen min fra rette­ar­bei­det til å designe bedre opp­ga­ver. Her er […]

Elevene har talt: underveisvurdering virker

Dette skole­året har jeg lagt opp til et helt anner­le­des opp­legg for under­veis– og slutt­vur­de­ring (for­ma­tiv og sum­ma­tiv vur­de­ring) enn hva jeg har gjort tid­li­gere. Målsetninga har vært å bruke vur­de­ringa for å fremme læring, utvikle ele­vens kom­pe­tanse og gi grunn­lag for til­pas­set opp­læ­ring. Nå har jeg nett­opp avslut­tet en eva­lu­e­ring hvor ele­vene fikk si […]