TF201 vs. iPad 2 — Android vs. iOS — Android Market vs. iTunes Store

I en drøy uke har jeg tes­tet en Asus Eee Pad Transformer Prime, for å se hvor egnet den er til kon­tor­bruk og skole­bruk. Her er mine fore­lø­pige kon­klu­sjo­nerAsus Eee Pad Transformer Prime med avrevet tastatur.

Jeg har ingen tid­li­gere erfa­ring med Android, og på bare en uke er det begren­set hvor mye jeg får tes­tet eller lært meg. Fyll gjerne på med kor­rek­sjo­ner eller til­legg! Jeg kjen­ner iPad og iOS godt fra før, og der­for er det utford­re­ren jeg skri­ver om i punkt­lis­tene nedenfor.

TF201 vs. iPad 2

 • Meget robust og godt bygget.
 • Rask. Veldig rask.
 • Svært godt tas­ta­tur som er en inte­grert del av enhe­ten. Ikke nød­ven­dig med Bluetooth-parring, slik man må med tredje­parts­tas­ta­tu­rer for iPad.
 • Ekstra bat­teri inn­e­byg­get i tas­ta­tur er vel­dig nyttig.
 • Veldig god bat­te­ri­tid (pro­du­sent opp­gir 18 timer).
 • Mange til­kob­lings­mu­lig­he­ter er et stort pluss: USB, SD, Micro SD, Micro HDMI.
 • Mulig design­feil i WIFI-sender/mottaker? Får dår­li­gere sig­nal enn på en iPad, og mis­ter av og til for­bin­delse ved ned­las­ting av store filer.

Konklusjon: Fra et rent maskin­vare­per­spek­tiv er TF201 et bedre valg enn iPad 2.

Android vs. iOS

 • Mer kom­plekst for bru­ke­ren, på godt og vondt. Bruker har mer fri­het til å gjøre til­pas­nin­ger, denne fri­he­ten kan gi en økt sikkerhetsrisiko.
 • Godt bru­ker­grense­snitt, fullt på høyde med iOS. Noen ting er enk­lere å gjøre på Android enn på iOS, for eksem­pel å bytte mel­lom apper.
 • De som er kom­for­table med “filer” og “map­per” på PC vil føle seg mer til rette på Android enn på iOS.
 • Mange mulig­he­ter for til­pas­ning av ope­ra­tiv­sys­tem vil anta­ke­lig gene­rere mer behov for tek­nisk bru­ker­støtte sam­men­lik­net med iOS.
 • Mulighet for å instal­lere pro­gram­vare som ikke har vært gjen­stand for noen form for kon­troll gir en økt sik­ker­hets­ri­siko sam­men­lik­net med iOS.

Konklusjon: iOS er et tryg­gere valg enn Android.

Android Market vs. iTu­nes Store

 • Utvalget av apps ser ikke ut til å være like godt på Android som på iOS fore­lø­pig. Google foku­se­rer mye på spill, se for eksem­pel “anbe­falte apper” i Android Market.
 • Noen sen­trale apper (for eksem­pel QuickOffice) er ikke kom­pa­ti­belt med den siste ver­sjo­nen av ope­ra­tiv­sys­te­met (men utvik­linga skjer raskt).
 • Mange apper som til­byr sen­trale funk­sjo­ner, for eksem­pel lesing av PDF eller EPUB, er ikke av like god kva­li­tet som dem man fin­ner for iOS. Litt over­ras­kende (og sym­pto­ma­tisk?) at Google ikke inklu­de­rer gode alter­na­ti­ver for dette sam­men med ope­ra­tiv­sys­te­met. Henger det sam­men med foku­set på spill?
 • Svært over­ras­kende at Google ikke til­byr en god kon­tor­støtte­pakke for Android, slik Apple gjør for iOS (Keynote, Pages, Numbers). Henger det sam­men med foku­set på spill?
 • Epostleser er god mot Gmail, men fun­ge­rer ikke mot Exchange 2010. Dette pro­ble­met er alene nok til å avfeie Android som et reelt alter­na­tiv for “proff-bruk”. [1]
 • Kalenderen som føl­ger med ope­ra­tiv­sys­te­met er svært god (og fun­ge­rer mot Exchange 2010).
 • For skole: De store for­la­gene i Norge ser ut til å gå for løs­nin­ger som fun­ge­rer på både Android og iOS.
 • For skole: NDLA fun­ge­rer sånn passe, Flash-innhold fun­ge­rer, men ikke vel­dig godt (tregt og ustabilt).
 • For skole: Google har ingen infra­struk­tur og verk­tøy for utvik­ling av lærings­res­sur­ser, slik Apple har (iBooks Author, iTu­nes Course Manager, iTu­nes U).

Konklusjon: Apps-markedet for Android er ikke godt nok fore­lø­pig. Spesielt for skole: Google har ingen infra­struk­tur for læremidler.


Fotnote [1]: Exchange-synkronisering fun­ge­rer nes­ten helt per­fekt. Kalender, kon­tak­ter og epost syn­kro­ni­se­res kor­rekt, men det er ikke mulig å sende epost. Alt blir sit­tende fast i utbok­sen. Problemet blir blant annet beskre­vet her.