Sommerkurs i naturfag

Solcellepaneler på Herøya i PorsgrunnTelemark fyl­kes­kom­mune skal arran­gere inten­siv­kurs i mate­ma­tikk og natur­fag i som­mer, og mål­gruppa er yrkes­fa­ge­le­ver som har strø­ket i disse fagene. Denne som­mer­sko­len skal gå over to uker, og avslut­tes med eksa­men. Det er et vel­dig spen­nende til­bud, og jeg har tro på at dette er noe som kan bidra til å for­hindre fra­fall. Jeg har blitt spurt om å være lærer i natur­fag­un­der­vis­ninga, og har sagt ja til det. Nå er jeg i gang med planlegginga.

Å gjen­nomgå hele lære­pla­nen i natur­fag for yrkes­fag på bare to uker er en utford­ring, men jeg tror det er fullt mulig å gjøre et på en peda­go­gisk for­svar­lig måte. Elevene skal ha åtte timer under­vis­ning hver dag, fire av dem med lærer og fire med en assistent.

Tida blir en vik­tig fak­tor når faget skal gjen­nom­fø­res på så kort tid, så jeg må alle­rede nå ha vel­dig klart for meg hva som skal skje når. Naturfag skal være et prak­tisk fag, og det leg­ger jeg stor vekt på når jeg plan­leg­ger opp­leg­get. Jeg har tenkt å gjen­nom­føre minst én øving hver dag, og gjen­nomgå lære­plan­må­lene ved å ha dis­ku­sjo­ner rundt øvin­gene vi gjør.

Jeg kom­mer anta­ke­lig til å velge NDLA Naturfag som lære­verk i under­vis­nings­opp­leg­get. Den vik­tigste grun­nen til dette er de såkalte efo­re­les­nin­gene som dette lære­ver­ket inn­e­hol­der. Jeg har tes­tet ut disse på ele­ver tid­li­gere, og fått vel­dig gode tilbakemeldinger.

For å for­søke å få ele­vene til å reflek­tere over stof­fet de har arbei­det med, plan­leg­ger jeg å la dem blogge om det på slut­ten av hver skole­dag. Så øns­ker jeg at de skal lese (og kom­men­tere) de andre ele­vene sine blogg­inn­legg, og jeg plan­leg­ger å starte hver dag med å dis­ku­tere ett eller to av dem i ple­num (som repe­ti­sjon av det vi job­bet med dagen før). I grove trekk kom­mer anta­ke­lig skole­da­gene til å se slik ut:

  • Gjennomgang av et blogg­inn­legg, repe­ti­sjon av gårsdagen
  • Praktisk øving
  • Faglige dis­ku­sjo­ner rela­tert til øvinga
  • Skrive rap­port for øvinga
  • Jobbe med rele­vant fag­stoff på egen hånd, se eforelesninger
  • Blogge om dagens arbeid

Her er min fore­lø­pige plan, jeg tar gjerne imot tips og inn­spill fra andre.